Regulamin Sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje:

  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
   zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: otoforma.pl.
  • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Oto Forma Magdalena Szymańska, ul. Zyndrama 47, 94-301 Łódź, NIP 727-250-93-94, adres poczty elektronicznej: kontakt@otoforma.pl
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://otoforma.pl (dalej: otoforma.pl) prowadzony jest przez  firmę Oto Forma Magdalena Szymańska, ul. Zyndrama 47, 94-301 Łódź, NIP 727-250-93-94, REGON 473187012, adres poczty elektronicznej: kontakt@otoforma.pl

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie otoforma.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym otoforma.pl, Klient wypełnia Formularz Zamówienia. Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówień prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody wynikające z tego faktu.

1.6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

1.7. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia, Formularz Rejestracji oraz Newsletter.

2.1. Formularz Zamówienia – za pomocą Formularza Zamówienia Klient dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta Użytkownika, a wszystkie dane które zostaną wprowadzone przez Klienta są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży. Założenie konta umożliwia m.in. wgląd do statusu zamówienia oraz usprawnia złożenie kolejnych zakupów w przyszłości.

2.2. Wszystkie dane podane przez Klienta są podane przez niego dobrowolnie.

2.3. Aby możliwe było zrealizowanie Zamówienia, w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • imię i nazwisko;
 • adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego;
 • danych dotyczących Umowy Sprzedaży: produkty, ilość produktów, sposób dostawy oraz płatności, miejsce dostawy produktów;
 • w przypadku Klientów będącymi Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.4. Usługa Newsletter – Usługa ta świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wszystkim osobom które wyraziły na to zgodę. Automatyczne wiadomości wysyłane do Klientów, zawierają informacje o:

 • Aktualnych nowościach i promocjach;
 • Aktualnych wydarzeniach;
 • Innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu Internetowego.

2.5. Aby skorzystać z Newslettera należy:

 • Wpisać swój adres e-mail i imię w oknie Newslettera;
 • Kliknąć przycisk „Zapisz mnie” – na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający zapis do Newslettera;
 • Kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi „Newsletter”.
 • Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 • Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez cały czas. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, do podglądu lub poprawienia swoich danych, a także ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@otoforma.pl lub za pomocą linku wysyłanego w każdym Newsletterze.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia.
 • Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 78 1050 1461 1000 0092 4171 0285
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, w którym można wybrać opcję przelewu z dostępnych systemów bankowych:
  • mBank
  • Inteligo
  • MultiBank
  • BZWBK
  • Nordea
  • Przelew z BPH
  • Bank PKO BP
  • Millennium Bank
  • Alior Bank
  • Bank ING
  • KredytBank
  • InvestBank
  • Lukas Bank
  • Bank Pekao S.A.
  • Bank BGŻ
  • Bank Ochrony Środowiska
  • Citi Handlowy
  • Deutsche Bank
  • BNP Paribas Bank
  • Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB
  • Euro Bank
  • Raiffeisen Bank
  • Bank Pocztowy
  • GetIn Bank
  • Volkswagen Bank
  • Polbank
  • FM Bank
  • MeritumBank
  • HSBC Bank Polska
 • Płatność gotówką – tylko w przypadku wyboru sposobu dostawy: odbiór osobisty.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty i terminy dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 • Przesyłka pocztowa
 • Przesyłka kurierska
 • Odbiór osobisty

5.2. Termin dostawy zamówionych Produktów zostanie każdorazowo potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Terminy dostawy opisano na stronie: Czas i koszty dostawy.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać na adres mailowy: zwrot@otoforma.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres Sprzedającego wskazany w §1 niniejszego regulaminu, Formularz Odstąpienia Od Umowy (kliknij, aby pobrać) oraz dokument potwierdzający zakup (Dowód zakupu lub Faktura).

6.3. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru.

6.4. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Klienta do Nadawcy, zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego towaru, w tym koszty przesyłki.

6.5. Koszty produktu oraz wysyłki zostaną zwrócone do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez Nadawcę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta. Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

6.7. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który:

 • Nie jest zniszczony, pobrudzony;
 • Jest kompletny;
 • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.

6.8. Koszt przesyłki zwrotnej do Nadawcy, pokrywa Kupujący.

6.9. Towar wykonany na wyraźne życzenie Klienta, lub Towar który został zmodyfikowany na wyraźne życzenie Klienta nie podlega zwrotom.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

7.3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@otoforma.pl lub też pisemnie na adres: Oto Forma Magdalena Szymańska, ul. Zyndrama 47, 94-301 Łódź.

7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez:

 • nieodpłatną naprawę;
 • wymianę towaru na nowy;
 • a w przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.

7.6. W przypadku wybrania przez Klienta opcji naprawy lub wymianę towaru na nowy, koszt ponownej wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca.

7.7. W przypadku  gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.

7.8. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.2. Zmiana Regulaminu:

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.